حوزه های طراحی

Posted By admin on Feb 18, 2017 | 0 comments


مرزهای بین حوزه های مختلف طراحی به روشنی تعریف نشده است، اما تمرکز حوزه ها متفاوت است. طراحان صنعتی بر روی فرم و متریال تاکید میکنند، طراحان تعاملی برروی درک و کاربردپذیری کار میکنند و طراحان تجربه برروی حس کاربر. طراحی صنعتی: سرویسی حرفه ای برای خلق و ارتقای کانسپت ها و ویژگی ها که عملکرد، ارزش و ظاهر محصولات و سیستم هارا برای بهره وری متقابل کاربر و تولید کننده فراهم میکند. طراحی تعاملی: تمرکز بر روی اینکه مردم چگونه با تکنولوژی تعامل میکنند، هدف افزایش درک مردم میباشد از اموری که که میتواند انجام شود، اتفاقی که می افتدو اتفاقی که افتاده. طراحی تعاملی بین زمینه های روانشناسی، طراحی، هنر، و احساس حرکت میکند تا تجربه ای مثبت و لذت بخش به وجود آورد.  طراحی تجربه : تمرین و اجرای طراحی محصولات، پراسز، سرویس ها، رویدادهاو فضا ها با تا کید بر کفیت ولذت بخش کردن کل تجربه