کشف و درک

Posted By admin on Feb 12, 2017 | 0 comments


دومولفه مهم یک طراحی خوب کشف و درک میباشد. کشف: آیا این امکان هست که متوجه شویم چه کارهایی میتوانیم انجام دهیم وکجاوچگونه این کارها را عملیاتی کنیم؟ درک: مفهوم کلی چیست؟ محصول چگونه باید استفاده شود؟ کنترلها و تنظیمات دقیقا چه کار انجام میدهند؟ در دستگاه های پیچیده، کشف و درک نیازمند راهنمای نوشتاری و یا حضور یک فرد متخصص است اما برای امور ساده وجود راهنما غیر ضروریست. خیلی از .محصولات را به خاطر داشتن فانکشن های زیاد نمیتوان به راحتی فهمید اما برای محصولات خانگی اینگونه نیست

در انگلستان من خانه ای را دیدم با یک ماشین لباسشویی بسیار مدرن وبا آپشن های زیاد، همه میدانند که ماشین لباسشویی برای شستن و خشک کردن لباس است. مرد(مهندس روانشناسی)گفت من نزدیک آن نمیشوم. زن(پزشک) گفت من یکی از تنظیمات را حفظ کرده ام و بقیه را نادیده میگیرم. من راهنما را از آنها گرفتم: راهنما هم مثل دستگاه گیج کننده بود. تمام هدف طراحی گم بود.