درهاي نورمن

Posted By admin on Feb 11, 2017 | 0 comments


اگر من در كاكپت يك هواپيما ي مدرن قرار بگيرم،عدم توانايي من برأي عملكرد مناسب نه مايه شگفتي من هست و نه موجب آزار من مشود. اما چرا من بايد با در ها ، سوييچ چراغ ها ، شيرهاي آب و گازها مشكل داشته باشم؟ درها؟ من ميتوانم صداي خواننده را كه ميگويد شما با باز كردن درها مشكل داريد؟ بله. من در هايي را كه بايد كشيده شود فشا ر ميدهم و به در هايي بر ميخورم كه نياز به كشيده شدن و يا فشار دادن ندارند. بعلاوه، من كسان ديگري را با همين مشكل ميبينم. مشكلات من با در ها مشهر شده است ، اين درهاي پيچيده گاهي در هاي نورمن ناميده ميشوند. تصور كنيد براي درهايي كه درست كار نميكنند مشهور شويد. من مطمئن هستم اين اينده اي نيست كه پدر و مادر من براي من متصور بودند.

چه طور ممكن است چيز ساده اي مثل در تا اين حد پيچيده باشد؟ در به نظر ساده ترين وسيله اي است كه ممكن است به نظر برسد. كارهاي زيادي نيست كه شما بتوانيد با يك در انجام دهيد: شما ميتوانيد آن را باز و بسته كنيد. تصور كنيد شما در يك دفتر هستيد و به سمت كريدور ميرويد، به در ميرسيد، چه طور آن را باز ميكنيد؟ بايد شما آن را فشار دهيد يا بكشيد، در سمت راست يا در سمت چپ؟ شايد دركشويست، اما به كدام جهت؟ من درهايي را ديده ام كه به سمت چپ ، را ست ويا حتي به سمت سقف باز ميشوند.

طراحي در بايد طوري باشد كه نشان دهد چگونه كار ميكند بدون هيچ نيازي به علامت، مطمعنا بدون نيازي به آزمون و خطا.